Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

Isod, cewch hyd i atebion i’r cwestiynau mwyaf cyffredin. Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach, cysylltwch â’r Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus neu dîm y prosiect. Mae eu manylion cyswllt ar y dudalen Cymorth a Chefnogaeth.

I weld a chuddio'r Cwestiynau a Ofynnir yn Aml, cliciwch ar y dolenni i'r cwestiynau isod.

Diweddarwyd y dudalen hon ddiwethaf ar Mawrth 23, 2021.

Ar gyfer prosiect Gwelliannau Cyffyrdd 15 ac 16 yr A55, cynigir cael gwared ar y ddwy gylchfan yng Nghyffordd 15 ac 16 a darparu cyffyrdd sydd wedi'u gwahanu gan uchder.

Mae'r gwelliannau hyn yn cael eu crynhoi isod. Gellir dod o hyd i wybodaeth bellach a chynlluniau'r cynigion yn Adroddiad Asesu'r Cynllun ac yn y Crynodeb Annhechnegol o'r Datganiad Amgylcheddol ar gyfer pob cyffordd. Yn ogystal, bydd fideo o animeiddiad pob cyffordd ar gael fel rhan o arddangosfa ar-lein.

Cyffordd 14/15 yr A55 (Llanfairfechan)

Y cynllun arfaethedig
Byddai'r cynigion yn amnewid y gylchfan yng Nghyffordd 15, ger Llanfairfechan, gyda chyffordd pedair ffordd wedi'i gwahanu gan uchder, ynghyd â gwelliannau i Gyffordd 14. Byddai Ffordd Penmaenmawr a Shore Road East yn cael eu hail-alinio i wneud lle i'r gyffordd.

Amgylcheddol
Cynigion i wella'r gosodiad trefol drwy gyflwyno rhagor o goed a gofod agored, yn ogystal ag ychwanegu rhwystrau ac arwyneb ffordd i liniaru yn erbyn sŵn traffig a golygfeydd o draffig. Mae'r gwaith arfaethedig hefyd yn cynnwys amnewid y coed a'r prysglwyni presennol a chreu llwybrau newydd a mwy diogel i gerddwyr a beicwyr, ynghyd â darparu mynedfa wedi'i thirweddu ar gyfer Llanfairfechan.

Teithio Llesol
Mae'r cynllun arfaethedig yn cynnwys darparu rhannau newydd ac wedi'u gwella o lwybrau beic a llwybrau troed, rhwng Llanfairfechan a Phendalar; a darparu croesfan newydd dan reolaeth signalau yn ysgol gynradd Ysgol Pant y Rhedyn. Byddai'r bont droed bresennol dros yr A55 ym Mhendalar yn cael ei hamnewid.

Cyffyrdd 16/16A yr A55 (Penmaenmawr a Dwygyfylchi)

Y cynllun arfaethedig
Byddai'r cynigion yn amnewid y gylchfan yng Nghyffordd 16, ger Penmaenmawr a Dwygyfylchi, gyda chyffordd pedair ffordd wedi'i gwahanu gan uchder yng Nghyffordd 16A a chysylltiad â ffordd gyswllt newydd at Gyffordd 16 a Dwygyfylchi, lle byddai'r fynedfa tua'r gorllewin at yr A55 ac oddi wrthi, yn cael ei chadw. Byddai Ffordd Ysguborwen a Ffordd Glan yr Afon yn cael ei hail-alinio'n lleol i wneud lle ar gyfer y cyffyrdd.

Amgylcheddol
Bydd twmpathau tirwedd helaeth yn cael eu ffurfio i sgrinio golygfeydd o'r A55, y ffordd gyswllt a thraffig, wrth gynnal golygfeydd o'r môr; mae'r cynigion hefyd yn cynnwys wynebu'r ffordd a rhwystrau i liniaru yn erbyn effeithiau sŵn traffig. Byddai coed a phrysglwyni'n cael eu plannu i liniaru yn erbyn effeithiau'r newid i'r dirwedd ac i ddarparu cynefinoedd amrywiol i fywyd gwyllt. Byddai hyn yn cynorthwyo i glymu'r cynllun yn y dirwedd bresennol a gwneud rhai gwelliannau amgylcheddol. Mae'r cynllun arfaethedig hefyd yn cynnwys ail-ffurfweddu'r ardal chwarae anffurfiol bresennol a'r gofodau agored cyhoeddus newydd sy'n gysylltiedig ag ardaloedd preswyl sefydledig yn Nwygyfylchi.

Teithio Llesol
Mae'r cynllun arfaethedig yn cynnwys darparu rhannau newydd ac wedi'u gwella o lwybrau beic a llwybrau troed, rhwng Penmaenmawr a Dwygyfylchi; a darparu croesfannau newydd yng Ngwasanaethau Puffin a Ffordd Glan yr Afon. Ceir mynediad at yr arfordir dros bont droed newydd yng Ngwasanaethau Puffin a'r groesfan newydd dan reolaeth signalau dros y slipffyrdd i'r gorllewin a'r dwyrain sy'n arwain at Lwybr Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol 5 yng Nghyffordd 16A.

Gorchmynion Drafft yw'r gweithdrefnau gan Lywodraeth Cymru sydd i'w dilyn i gael awdurdod cyfreithiol i adeiladu prosiectau priffyrdd newydd neu welliannau i briffyrdd. (tebyg i'r ffordd y mae angen i unigolyn gael caniatâd cynllunio gan awdurdod lleol i adeiladu cartref newydd).

Ar gyfer prosiect Gwelliannau Cyffyrdd 15 ac 16 yr A55, mae dwy gyfres ar wahân o Orchmynion drafft wedi'u cynhyrchu; un gyfres ar gyfer Cyffordd 14/15 ac ail gyfres ar gyfer Cyffordd 16/16A, dan Ddeddf Priffyrdd 1980, Deddf Prynu Gorfodol 1965 a deddfwriaeth berthnasol arall.

Mae’r rhain yn cynnwys tri math o orchymyn.

  • Gorchmynion Llinell a Slipffyrdd mae'r rhain yn rhoi awdurdod i sefydlu llwybr y rhannau newydd o Gefnffordd yr A55 a'i slipffyrdd, sy'n ei chysylltu â phriffyrdd presennol neu arfaethedig eraill.
  • Gorchmynion Ffyrdd Ochr mae'r rhain yn rhoi awdurdod i gau ffyrdd i fyny, gwyro ffyrdd, darparu ffyrdd o'r newydd neu wella ffyrdd. Maent hefyd yn rhoi awdurdod i gau llwybrau troed i fyny a darparu llwybrau troed newydd, llwybrau ceffyl a mynediad preifat.
  • Gorchmynion Prynu Gorfodol mae'r rhain yn rhoi awdurdod i gaffael y teitl i dir, neu hawliau newydd dros dir er dibenion priffyrdd.

Mae'r Gorchmynion drafft yn cynnwys dogfennau'r gorchymyn, atodlenni a chyfres o gynlluniau. Unwaith y cyhoeddir y Gorchymyn drafft, gweithredir cyfnod statudol ac yn ystod y cyfnod hwnnw gall unrhyw berson gyflwyno sylwadau i Lywodraeth Cymru. Dylid dychwelyd unrhyw wrthwynebiadau erbyn y dyddiad sydd wedi'i nodi ar yr Hysbysiad ar gyfer y Gorchymyn drafft dan sylw.

Mae Datganiad Amgylcheddol yn disgrifio'r effeithiau ar yr amgylchedd naturiol, a gweithgareddau dynol fyddai'n cael eu heffeithio gan y cynigion ar gyfer y cyffyrdd, gan gynnwys mesurau lliniaru. Mae'r angen am Ddatganiad Amgylcheddol yn ddibynnol ar faint y prosiect.

Yn sgil graddfa'r gwaith arfaethedig, mae'r prosiect yn destun Asesiad Effaith Amgylcheddol yn unol â Rhan VA Deddf Priffyrdd 1980 (fel y'i diwygiwyd) a Chyfarwyddeb yr UE 2014/52/EU. Mae'r prosiect hefyd yn destun Asesiad Effaith ar Safleoedd Ewropeaidd (AIES) yn unol â Rheoliadau Gwarchod Cynefinoedd a Rhywogaethau 2010 ac Erthygl 6(3) y Gyfarwyddeb Cynefinoedd 92/43/EC. Mae Asesiad Effaith Amgylcheddol (EIA) yn asesiad o effeithiau amgylcheddol tebygol prosiect. Mae'r Asesiad Effaith Amgylcheddol yn golygu bod sylw dyledus yn cael ei roi i'r ffactorau amgylcheddol sy'n gysylltiedig â phrosiect, ynghyd â ffactorau economaidd neu gymdeithasol ac yn ystyried y sgôp ar gyfer eu lleihau.

Pan fo angen Asesiad Effaith Amgylcheddol, rhaid casglu gwybodaeth fanwl ynghylch prif effeithiau amgylcheddol prosiect ynghyd mewn Datganiad Amgylcheddol, yn unol â Rheoliadau Asesiad Effaith Amgylcheddol (Diwygiadau Amrywiol yn ymwneud â Harbyrau, Priffyrdd a Thrafnidiaeth) 2017.

Ar gyfer prosiect Gwelliannau Cyffyrdd 15 ac 16 yr A55, mae dwy gyfres ar wahân o Ddatganiadau Amgylcheddol wedi cael eu cynhyrchu ar gyfer Cyffordd 14/15 a Chyffordd 16/16A.

Mae Datganiadau Amgylcheddol yn ymdrin â phynciau gan gynnwys y rhesymau dros y Cynllun, y cyd-destun deddfwriaethol a pholisi, ac ystyriaeth o ddatrysiadau amgen a pham y dewiswyd y cynllun arfaethedig. Mae'r penodau hefyd yn ystyried effeithiau'r Cynllun ar ddaeareg, dŵr, natur a bioamrywiaeth, y dirwedd, golygfeydd, archeoleg, treftadaeth, cymunedau, eiddo preifat, ansawdd yr aer a newid hinsawdd, lefelau sŵn presennol, teithwyr, deunyddiau adeiladu, ar y risg bod damweiniau neu drychinebau naturiol yn digwydd, a'r effeithiau posib ar y boblogaeth leol a'u hiechyd. Mae'r Datganiad Amgylcheddol hefyd yn nodi'r dull y dylid ei ddefnyddio i reoli'r gwaith o adeiladu'r Cynllun neu i osgoi neu liniaru unrhyw effeithiau ar yr amgylchedd.

Ceir crynodeb o'r canfyddiadau mewn Crynodeb Annhechnegol (NTS) o’r Datganiad Amgylcheddol, ar gyfer pob cyffordd.

Cyhoeddir cyfres o Orchmynion drafft a Datganiadau Amgylcheddol ar gyfer cynlluniau Cyffyrdd 14/15 a Chyffyrdd 16/16A.

Unwaith iddynt gael eu cyhoeddi, bydd modd i chi weld copïau yn rhad ac am ddim yn ystod y cyfnod gwrthwynebu naill ai ar-lein (drwy’r llyfrgell ddogfennau neu ar wefannau prosiect Llywodraeth Cymru ar gyfer Cyffyrdd 14/15 a Cyffyrdd 16/16A) neu drwy ymweld ag un o’r eiddo a ganlyn.

Yn sgil cyfyngiadau cadw pellter cymdeithasol Covid-19, rhaid gwneud apwyntiad i weld y dogfennau. I drefnu i weld y dogfennau, cysylltwch â’r lleoliadau yn uniongyrchol. Os bydd y cyfyngiadau Covid-19 yn newid neu am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Swyddog Cyswllt Cyhoeddus y Cynllun neu dîm y prosiect. Gweler eu manylion cyswllt ar y dudalen Cyngor a Chefnogaeth.

Os ydych chi'n credu eich bod chi neu eich eiddo'n cael ei effeithio'n uniongyrchol gan gynigion y prosiect, rydym yn eich annog i gysylltu â ni gan roi gwybod i ni p'un a oes gennych chi unrhyw anghenion cyfathrebu penodol a sicrhau eich bod wedi dweud wrthym ni beth yw'r ffordd orau o gysylltu â chi, gan roi manylion cyswllt.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, neu os ydych chi angen cymorth a chefnogaeth, cysylltwch â'r Swyddog Cyswllt Cyhoeddus neu dîm y prosiect. Gweler eu manylion cyswllt ar y dudalen Cymorth a Chefnogaeth.

Dylech wneud hyn cyn gynted â phosib er mwyn cael cymorth ac arweiniad/cefnogaeth. Byddwn yn sicrhau eich bod yn derbyn y wybodaeth berthnasol sydd ei hangen arnoch i ddeall yr effaith ar eich buddion a thrafod unrhyw bryderon sydd gennych chi, fel sy'n briodol.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth mewn cyfres o lyfrynnau a baratowyd gan Lywodraeth Cymru ‘Iawndal Tir. Egluro'ch Hawliau'. Gellir dod o hyd iddynt ar wefan Llywodraeth Cymru: https://llyw.cymru/ffyrdd-a-gyrru.

Gall unrhyw berson neu sefydliad wrthwynebu, cyflwyno sylwadau, cefnogi, gwneud awgrymiadau neu wneud sylw ar y Gorchmynion drafft sydd wedi'u cyhoeddi, yn ogystal ag ar y Datganiad Amgylcheddol a/neu y Datganiad i Hysbysu Asesiad Priodol.

Gallwch ganfod sut i anfon eich ymateb i ni ar y dudalen Cyflwyno eich Barn.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, neu os ydych chi angen cymorth a chefnogaeth, cysylltwch â'r Swyddog Cyswllt Cyhoeddus neu dîm y prosiect. Gweler eu manylion cyswllt ar y dudalen Cymorth a Chefnogaeth.

Wedi cyhoeddi'r Gorchmynion drafft a'r Datganiad Amgylcheddol, bydd cyfnod o amser (y cyfnod gwrthwynebu) pan fydd gennych gyfle i fynd ati'n ffurfiol i wrthwynebu, cefnogi, awgrymu rhywbeth amgen neu gefnogi'r cynllun. Bydd Llywodraeth Cymru'n ceisio datrys gwrthwynebiadau, ond os na fydd modd iddynt wneud hynny, efallai y cynhelir Ymchwiliad Lleol Cyhoeddus. Nid yw'n angenrheidiol bod Ymchwiliad Lleol Cyhoeddus yn cael ei gynnal mewn perthynas â phob cynnig ffordd.

Os bydd angen Ymchwiliad Cyhoeddus, byddai Ymchwilydd annibynnol a enwebir gan yr Ymgynghoriaeth Gynllunio (PINS) yn gwrando ar dystiolaeth, gerbron y cyhoedd, gan bartïon â diddordeb a rhan-ddeiliaid. Byddai'r Ymchwilydd yn gwneud argymhelliad i Weinidogion Cymru ynghylch sut i fwrw ymlaen.

Byddai Gweinidogion Cymru'n ystyried adroddiad yr Ymchwilydd annibynnol, cyn penderfynu p'un i lunio'r Gorchmynion a bwrw ymlaen i adeiladu'r prosiect.

Gallwch ganfod rhagor am y broses Ymchwiliad Cyhoeddus yn y ddogfen, ‘Ymchwiliadau Cyhoeddus i gynigion ffyrdd. Yr hyn y mae angen i chi ei wybod', ac fe ellir eu canfod ar wefan Llywodraeth Cymru, https://llyw.cymru/deall-ymchwiliadau-cyhoeddus-syn-edrych-ar-gynigion-ffyrdd.