Arddangosfa Ar-lein C14 / C15 (Llanfairfechan)

Darganfyddwch am y cynllun arfaethedig ar gyfer Cyffyrdd 14 a 15 yr A55.

Y Cynllun Arfaethedig

Mae’r Cynllun yn cynnig cael gwared ar y gylchfan yn Llanfairfechan a’i amnewid â chyffordd wedi’i wahanu â graddfa, ynghyd â mân-welliannau i Gyffordd 14.

Mae’r cynllun arfaethedig yn cynnwys:


Mae’r nodweddion dylunio tirwedd, trefwedd a’r mesurau lliniaru amgylcheddol yn cynnwys:


Project Overview

Delwedd o’r gwelliannau arfaethedig yng Nghyffordd 15, llwybr teithio llesol newydd a phont droed newydd yn Llanfairfechan.

Delwedd o’r Gyffordd 15 arfaethedig o’r de o Ffordd Penmaenmawr, gyda golygfa o’r gofod agored newydd a’r gwelliannau stryd ar Shore Road East.

Delwedd o’r Gyffordd 15 arfaethedig o’r de o Ffordd Penmaenmawr, gyda golygfa o’r gofod agored newydd a’r gwelliannau stryd ar Shore Road East.

Gallwch ddod i wybod mwy am y cynigion drwy ddarllen Adroddiad Asesu’r Cynllun a Chrynodeb Annhechnegol y Datganiad Amgylcheddol, y gellir eu gweld yn Llyfrgell ddogfennau prosiect, neu drwy edrych ar Gynllun Gosodiad y Cynllun a’r Prif Gynlluniau Amgylcheddol. Hefyd, gallwch weld sut allai’r cynllun edrych ar ôl cael ei adeiladu drwy wylio’r ciplun. Yn sgil natur gyfyngedig y gwaith gwella arfaethedig, nid oes Gorchymyn Lein/Slipffordd drafft, EMP na chiplun ar gyfer Cyffordd 14.

eicon rhybuddio
Rhaid i’r cwcis fod wedi’u galluogi ar gyfer y fideo hon. Gallwch newid eich gosodiadau cwcis neu wylio’r fideo hon ar YouTube. Noder y gallai gwylio ar YouTube storio cwcis ar eich dyfais.

Gwelliannau Teithio Llesol a Defnyddwyr Di-Fodur Arfaethedig y Cynllun

Mae cynigion y cynllun yn ymgorffori Gwelliannau Teithio Llesol a Defnyddwyr Di-Fodur sy’n dechrau yng nghanol Llanfairfechan, yn y gyffordd rhwng Ffordd Penmaenmawr a Station Road, sy’n dod i ben i’r dwyrain o Mona Terrace lle mae’n ailymuno â Llwybr Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol 5 (NCNR5).


Mae’r nodweddion yn cynnwys:

Delwedd o’r arosfannau bws a chroesfannau newydd i gerddwyr ar draws Ffordd Penmaenmawr, gan wella mynediad i’r ysgol a Shore Road East. Wrth edrych i’r dwyrain, mae Cyffordd 15 yr A55 i’w gweld yn y pellter.

Delwedd o’r bont droed ar ei newydd wedd dros yr A55 ym Mhendalar, gyda throsbont a rampiau y Gyffordd 15 newydd i’w gweld yn y pellter.

Delwedd o’r llwybr beicio / llwybr troed cyfun newydd, yn pasio ar lefel is rhwng Mona Terrace a’r A55. Golygfa o Ffordd Penmaenmawr wedi’i hailalinio i’w gweld yn y pellter.

Map Rhyngweithiol y Cynllun

Gallwch ddefnyddio’r map rhyngweithiol isod i chwyddo i mewn ac archwilio’r cynllun. Os na allwch weld y map rhyngweithiol, gellir gweld copïau o gynlluniau’r cynllun arfaethedig mewn ffeil PDF yn yr arddangosfa yn y Llyfrgell Dogfennau.

eicon rhybuddio
Mae angen cwcis i alluogi’r mapiau rhyngweithiol. Gallwch newid eich gosodiadau cwcis.
Cyffordd 14 - Cynllun Gosodiad Arfaethedig y Cynllun 1 o 3 (Llanfairfechan)

Cyffordd 14 - Cynllun Gosodiad Arfaethedig y Cynllun 1 o 3 (Llanfairfechan)


Allwedd y Cynllun Manylion
1. Mân welliannau i hyd a lled y slipffyrdd i’r dwyrain a’r gorllewin yng Nghyffordd 14.
Cyffordd 15 - Cynllun Gosodiad Arfaethedig y Cynllun 2 o 3 (Llanfairfechan)

Cyffordd 15 - Cynllun Gosodiad Arfaethedig y Cynllun 2 o 3 (Llanfairfechan)           Cyffordd 15 - Cynllun Gosodiad Arfaethedig y Cynllun 3 o 3 (Llanfairfechan)

Cyffordd 15 - Cynllun Gosodiad Arfaethedig y Cynllun 3 o 3 (Llanfairfechan)


Allwedd y Cynllun Manylion
2. Y graddau pellaf o welliannau i'r droedffordd / llwybr beicio (NMU).
3. Llwybr troed / beicio a rennir i ganol tref Llanfairfechan ar hyd llwybr presennol NCNR5.
4. Amnewid cilfan bysiau i'r dwyrain a'r gorllewin.
5. Croesfan ffordd newydd.
6. Llethr wedi'i dorri ac wedi'i blannu i ddarparu ar gyfer Ffordd Penmaenmawr wedi'i ailalinio.
7. Cyffordd a chroesfan â signal ar Ffordd Penmaenmawr.
8. Rhif 8 a 9 Penmaen View i'w ddymchwel.
9. Gwanhad dŵr storm i'w ffensio.
10. Man wedi'i ailbroffilio i'w adfer fel caeau chwarae glaswelltog.
11. Man agored wedi'i dirlunio ar hyd Shore Road East.
12. Llithrfeydd tua'r gorllewin ar arglawdd uchel.
13. Pont dros Gefnffordd yr A55.
14. Cyffordd a reolir gan signalau ar gyfer gerbytffordd tua'r dwyrain yr A55.
15. Llithrfeydd tua'r dwyrain ar strwythur traphont.
16. Gwell cysylltedd o'r Ffordd i lwybr y Promenâd ar gyfer Defnyddwyr Di-fodur.
17. Llwybr troed / beicio a rennir ar hyd Ffordd Penmaenmawr.
18. Croesfan newydd a phont droed newydd yn Pendalar.
19. Bydd giât fysiau a'r gilfan fysiau bresennol ar gau.
20. Ardal i'w thirlunio i ddarparu ar gyfer llwybr beicio newydd sy'n codi i basio o flaen Teras Mona o fewn ffin y gefnffordd.
21. Llwybr beicio newydd i ymuno â Llwybr 5 y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol.
22. Ffordd i’w ailalunio ger Rhif 85 Ffordd Penmaenmawr ac wrth y gyffordd.
23. Yr ehangder pellaf o welliannau i'r droedffordd / llwybr beicio (NMU).

Y Gorchmynion Drafft

Gweler isod gopïau o’r cynlluniau ar gyfer Gorchymyn drafft Gwelliannau Ail-alinio a Slipffyrdd Cefnffordd Caer i Fangor (A55) Cyffyrdd 14 ac 15, y Gorchymyn Ffyrdd Ochr drafft atodol, a’r Gorchymyn Prynu Gorfodol drafft. I weld delwedd fwy, cliciwch ar y fersiwn mân-lun.

Gellir dod o hyd i’r Gorchmynion drafft, atodlenni, a’r tablau sy’n ategu’r cynlluniau hyn ar wefan y prosiect. Gellir gweld copïau caled drwy wneud apwyntiad mewn lleoliad adneuo. Gall unrhyw berson neu sefydliad wneud sylwadau, cefnogi, gwneud awgrym neu roi barn ar y Gorchmynion drafft cyhoeddedig. Gallwch ddod o hyd i sut i anfon eich ymateb atom ar y dudalen Cyflwyno eich Barn tudalen.

Gorchymyn Drafft Ailalinio a Slipffyrdd, Ffyrdd Ochr Cyffyrdd 14 a 15 yr A55 :

Dylid anfon eich ymateb, i Orchymyn drafft Gwelliannau Ail-alinio a Slipffyrdd Cefnffordd Caer i Fangor (A55) Cyffyrdd 14 ac 15, a’r Gorchymyn Ffyrdd Ochr drafft atodol, i gyrraedd Llywodraeth Cymru ddim hwyrach na 7 Mai 2021, gan ddyfynnu’r cyfeirnod qA1376607 a nodi’r sail i’r gwrthwynebiad.

Cynllun Safle Gwelliannau Ail-alinio a Slipffyrdd Cyffyrdd 14 a 15 Drafft (Cyffordd 15)

Cynllun Safle Gwelliannau Ail-alinio a Slipffyrdd Cyffyrdd 14 a 15 Drafft (Cyffordd 15)


Cynllun Safle 1 Gorchymyn Ffyrdd Ochr Drafft Cyffordd 15 (Gorllewin Llanfairfechan)

Cynllun Safle 1 Gorchymyn Ffyrdd Ochr Drafft Cyffordd 15 (Gorllewin Llanfairfechan)


Cynllun Safle 2 Gorchymyn Ffyrdd Ochr Drafft Cyffordd 15 (Dwyrain Llanfairfechan)

Cynllun Safle 2 Gorchymyn Ffyrdd Ochr Drafft Cyffordd 15 (Dwyrain Llanfairfechan)


Cynllun Safle 3 Gorchymyn Ffyrdd Ochr Drafft Cyffordd 15 (Dwyrain Llanfairfechan)

Cynllun Safle 3 Gorchymyn Ffyrdd Ochr Drafft Cyffordd 15 (Dwyrain Llanfairfechan)


Cynllun Safle 4 Gorchymyn Ffyrdd Ochr Drafft Cyffordd 15 (Dwyrain Llanfairfechan)

Cynllun Safle 4 Gorchymyn Ffyrdd Ochr Drafft Cyffordd 15 (Dwyrain Llanfairfechan)


Gorchymyn Prynu Gorfodol drafft Cyffyrdd 14 a 15:

Dylid anfon eich ymateb i Orchymyn Prynu Gorfodol Gwelliannau Ail-alinio a Slipffyrdd Cefnffordd Caer i Fangor (A55) Cyffyrdd 14 ac 15, i gyrraedd Llywodraeth Cymru ddim hwyrach na 7 Mai 2021, gan ddyfynnu’r cyfeirnod qA1376605 a nodi’r sail i’r gwrthwynebiad.

Gorchymyn Prynu Gorfodol draft Cyffordd 14 a 15 aflen 1 o 4

Gorchymyn Prynu Gorfodol draft Cyffordd 14 a 15 aflen 1 o 4


Gorchymyn Prynu Gorfodol draft Cyffordd 14 a 15 aflen 2 o 4

Gorchymyn Prynu Gorfodol draft Cyffordd 14 a 15 aflen 2 o 4


Gorchymyn Prynu Gorfodol draft Cyffordd 14 a 15 aflen 3 o 4

Gorchymyn Prynu Gorfodol draft Cyffordd 14 a 15 aflen 3 o 4


Gorchymyn Prynu Gorfodol draft Cyffordd 14 a 15 aflen 4 o 4

Gorchymyn Prynu Gorfodol draft Cyffordd 14 a 15 aflen 4 o 4


Y Prif Gynllun Amgylcheddol

Mae’r Prif Gynlluniau Amgylcheddol yn darlunio’r mesurau lliniaru amgylcheddol sydd wedi’u hymgorffori yn nyluniad y Cynllun, gan gynnwys manylion y gwaith tirlunio arfaethedig. Gweler gwybodaeth bellach yn y Datganiad Amgylcheddol neu’r Datganiad Annhechnegol, yn y Llyfrgell ddogfennau.

I weld delwedd fwy o’r Prif Gynlluniau Amgylcheddol isod, cliciwch ar y fersiwn mân-lun.

Cyffordd 15 Taflen Meistr Cynllun Amgylcheddol 1 o 2 (Llanfairfechan)

Cyffordd 15 Taflen Meistr Cynllun Amgylcheddol 1 o 2 (Llanfairfechan)           Cyyfford 15 Taflen Meistr Cynllun Amgylcheddol 2 o 2 (Llanfairfechan)

Cyyfford 15 Taflen Meistr Cynllun Amgylcheddol 2 o 2 (Llanfairfechan)


Cyyfford 15 Taflen Meistr Cynllun Amgylcheddol (Shore Road East)

Cyyfford 15 Taflen Meistr Cynllun Amgylcheddol (Shore Road East)


Cyffordd 14/15 Y Camau Nesaf

Gaeaf 2020/2021 Cyhoeddi Gorchmynion drafft a'r Datganiad Amgylcheddol

Bydd y rhain yn nodi'r tir y byddai ei angen i adeiladu'r Cynllun a'r gwaith lliniaru amgylcheddol a fyddai'n gysylltiedig. Byddai'n manylu ar fynediad lleol a darparu Dulliau Mynediad Preifat. Yna cewch gyfle i wrthwynebu neu gefnogi'r Cynllun yn ffurfiol neu awgrymu dewis arall.

Haf 2021 Ymchwiliad Cyhoeddus Posibl

Os oes angen Ymchwiliad Cyhoeddus, byddai Arolygydd annibynnol yn clywed tystiolaeth, o flaen y cyhoedd, gan bartïon â diddordeb a rhanddeiliaid. Byddai'r Arolygydd yn gwneud a argymhelliad i Weinidogion Cymru ar sut i symud ymlaen.

Hydref 2021 Penderfyniad Gweinidogion Cymru i wneud y Gorchmynion

Byddai Gweinidogion Cymru yn penderfynu a ddylid gwneud Gorchmynion ac i fynd ymlaen ag adeiladu'r prosiect.

Hydref 2021 Penodi contractwr Dylunio ac Adeiladu (D&B) yn ddarostyngedig i benderfyniad Gweinidogion Cymru

Yn ddarostyngedig i'r penderfyniad i fwrw ymlaen â'r Cynllun, y Contractiwr byddai pwy fydd yn ymgymryd â'r dyluniad a'r adeilad manwl yn cael ei benodi gan Lywodraeth Cymru.

Gaeaf 2021/2022 Dechreuwch adeiladu ar y safle

Yn gweithio i adeiladu cyffordd 15 newydd a gwelliannau cysylltiedig eraill yn cychwyn.

Hydref 2023 agor Gwelliannau cyffordd 15

Byddai'r cynllun gwella cyffordd 15 wedi'i gwblhau yn Llanfairfechan agored.

Archwiliwch yr arddangosfa ymhellach