Arddangosfa Ar-lein C16/C16A (Penmaenmawr & Dwygyfylchi)

Darganfyddwch am y cynllun arfaethedig ar gyfer Cyffyrdd 16 a 16A yr A55.

Y Cynllun Arfaethedig

Mae'r Cynllun yn cynnig amnewid y gylchfan yng Nghyffordd 16, ger Penmaenmawr a Dwygyfylchi, gyda chyffordd wedi'i gwahanu â graddfa yng Nghyffordd 16A a chyswllt ffordd newydd at Gyffordd 16 lle byddai'r slipffyrdd tua'r gorllewin yn cael eu cadw.

Mae'r cynllun arfaethedig yn cynnwys:


Mae nodweddion dyluniad tirwedd a threfwedd a mesurau lliniaru amgylcheddol yn cynnwys:


Project Overview

Delwedd o’r Cynllun yn edrych tua’r dwyrain ar draws y Gyffordd 16 newydd tuag at Ddwygyfylchi a phentir Penmaen-bach

Delwedd o’r Cynllun yn edrych tua’r gorllewin ar draws y Gyffordd 16A newydd sy’n cael ei gwahanu ag uchder a’r drosbont a’r ffordd gyswllt newydd tuag at Benmaenmawr.

Delwedd o’r Cynllun yn edrych tua’r gorllewin ar draws y Gyffordd 16A newydd sy’n cael ei gwahanu ag uchder a’r drosbont a’r ffordd gyswllt newydd tuag at Benmaenmawr

Gallwch ddod i wybod mwy am y cynigion drwy ddarllen Adroddiad Asesu’r Cynllun a Chrynodeb Annhechnegol y Datganiad Amgylcheddol, y gellir eu gweld yn Llyfrgell ddogfennau’r prosiect, neu drwy edrych ar Gynllun Gosodiad y Cynllun a’r Prif Gynlluniau Amgylcheddol. Hefyd, gallwch weld sut allai’r cynllun edrych ar ôl cael ei adeiladu drwy wylio’r ciplun.

Rhaid i’r cwcis fod wedi’u galluogi ar gyfer y fideo hon. Gallwch newid eich gosodiadau cwcis neu wylio’r fideo hon ar YouTube. Noder y gallai gwylio ar YouTube storio cwcis ar eich dyfais.

Gwelliannau Teithio Llesol a Defnyddwyr Di-Fodur y Cynllun Arfaethedig

Mae cynigion y cynllun yn ymgorffori Gwelliannau Defnyddwyr Di-fodur a Theithio Llesol sy'n cychwyn ar ymyl dwyreiniol Penmaenmawr ac yn rhedeg ar hyd Ffordd Conwy i Gyffordd 16. Yna, bydd y gwelliannau'n ymestyn ar hyd y ffordd gyswllt arfaethedig i ochr ogleddol Dwygyfylchi yn C16A ac yn cysylltu â Llwybr Beicio Cenedlaethol NCNR5 a Dwygyfylchi yn y pen dwyreiniol.


Mae'r nodweddion yn cynnwys:

Delwedd o’r llwybr beicio/cerddwyr a rennir a'r groesfan i gerddwyr yng nghlwb pêl-droed Penmaenmawr Phoenix, yn edrych tua’r dwyrain ar hyd Ffordd Conwy tuag at Gyffordd.

Delwedd o’r llwybr beicio/cerddwyr a rennir a'r groesfan i gerddwyr ar draws y ffordd gyswllt, o Faes y Llan i'r bont droed Puffin newydd.

Delwedd o’r llwybr beicio/cerddwyr a rennir a ffordd osgoi y grid gwartheg, yn edrych tua’r gogledd ar hyd Ffordd Glan-yr-Afon wedi'i lledu tuag at Gyffordd 16A.

Map Rhyngweithiol y Cynllun

Gallwch ddefnyddio’r map rhyngweithiol isod i chwyddo i mewn ac archwilio’r cynllun. Os na allwch weld y map rhyngweithiol, gellir gweld copïau o gynlluniau’r cynllun arfaethedig mewn ffeil PDF yn yr arddangosfa yn y Llyfrgell Dogfennau.

Mae angen cwcis i alluogi’r mapiau rhyngweithiol. Gallwch newid eich gosodiadau cwcis.
Cyffordd 16/16A - Cynllun Gosodiad y Cynllun Arfaethedig 1 o 3 (Penmaenmawr a Dwygyfylchi)

Cyffordd 16/16A - Cynllun Gosodiad y Cynllun Arfaethedig 1 o 3 (Penmaenmawr a Dwygyfylchi)


Cyffordd 16/16A - Cynllun Gosodiad y Cynllun Arfaethedig 2 o 3 (Penmaenmawr a Dwygyfylchi)

Cyffordd 16/16A - Cynllun Gosodiad y Cynllun Arfaethedig 2 o 3 (Penmaenmawr a Dwygyfylchi)                    Cyffordd 15 - Cynllun Gosodiad Arfaethedig y Cynllun 3 o 3 (Llanfairfechan)

Cyffordd 16/16A - Cynllun Gosodiad y Cynllun Arfaethedig 3 o 3 (Penmaenmawr a Dwygyfylchi)


Allwedd y Cynllun Manylion
1. Maint pellaf gwelliannau'r llwybr beicio/cerddwyr (NMU).
2. Llwybr beicio/cerddwyr a rennir o ymyl Penmaenmawr ac ar hyd Ffordd Conwy i Gyffordd 16.
3. Cadw'r groesfan ffordd bresennol yng Nghlwb Pêl-droed Penmaenmawr.
4. Maint y gwaith arfaethedig i gyd-fynd â'r Gefnffordd A55 bresennol yng Nghyffordd 16.
5. Cylchfan arfaethedig.
6. Lleoliad y gylchfan bresennol (i'w thynnu oddi yno).
7. Slipffyrdd tua'r gorllewin.
8. Gwelliannau i'r Llwybr Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol 5 (NCNR5) presennol a Llwybr Arfordir Cymru am hyd i'r gogledd o Gyffordd 16.
9. Cyffordd blaenoriaeth arfaethedig gyda Ffordd Ysguborwen.
10. Safle Bws wedi'i ail-leoli.
11. Ardal mesurau lliniaru amgylcheddol i annog ymlusgiaid.
12. Gwrthglawdd wedi'i blannu, neu doriad ffug, i sgrinio golygfeydd o'r ffordd gyswllt a Chefnffordd yr A55 o'r de.
13. Ffordd gyswllt arfaethedig gyda llwybr beicio/cerddwyr a rennir ar hyd yr ochr ddeheuol.
14. Ramp arfaethedig o Faes-Y-Llan i gyd-fynd â'r llwybr beicio/cerddwyr newydd ar hyd ochr ddeheuol y ffordd gyswllt.
15. Cae chwarae wedi'i ail-leoli.
16. Croesfan arfaethedig y ffordd gyswllt i bont droed newydd Puffin a'r gwasanaeth, sy'n cyd-fynd â Llwybr Troed Cyhoeddus Penmaenmawr 8 sydd wedi'i ail-alinio'n lleol.
17. Pont droed newydd â rampiau sy'n cydymffurfio ag anabledd i ddarparu mynediad i'r NCNR5 a'r traeth.
18. Llecyn agored cyhoeddus newydd i liniaru yn erbyn colli ardal amwynder.
19. Ardal wedi'i ffensio gyda phwll gwanhau dŵr stormydd ac isadeiledd ffordd gyswllt arall.
20. Coed a llwyni i sgrinio golygfeydd o'r ffordd gyswllt a Chefnffordd yr A55 o'r de.
21. Llwybr troed presennol (Ffordd Old Bangor Fields yn flaenorol) i gyd-fynd â'r llwybr beicio/cerddwyr newydd a rennir ar hyd ochr ddeheuol y ffordd gyswllt.
22. Mae'r gwaith arfaethedig i ledu Ffordd Glan-yr-Afon a llwybr beicio/cerddwyr a rennir ar ochr orllewinol y ffordd, yn cyd-fynd â'r llwybr troed presennol (Ffordd Old Bangor Fields yn flaenorol)
23. Maint pellaf y gwelliannau ar Ffordd Glan-yr-Afon.
24. Grid gwartheg wedi'i ail-leoli gyda ffordd osgoi â giât ar gyfer defnyddwyr di-fodur. Safle bws i'r ail-leoli.
25. Cilfan cynnal a chadw.
26. Croesfan arfaethedig ar y ffordd gyswllt yn Ffordd Glan-yr-Afon i ddarparu mynediad i lwybr beicio/cerddwyr i'r NCNR5 a'r traeth gan ddefnyddio'r bont newydd dros Gefnffordd yr A55.
27. Mae'r ffordd gyswllt yn codi ar arglawdd uchel wrth iddi ddynesu at y drosbont newydd yng Nghyffordd 16A. Mae plannu coed a llwyni o amgylch y gyffordd yn sgrinio golygfeydd i'r de.
28. Croesfan arfaethedig ar y slipffordd tua'r gorllewin ar gyfer defnyddwyr di-fodur.
29. Trosbont arfaethedig yng Nghyffordd 16A.
30. Mynediad wedi'i ail-leoli i'r gwaith trin carthffosiaeth DCWW.
31. Croesfan arfaethedig ar y slipffordd tua'r dwyrain ar gyfer defnyddwyr di-fodur.
32. Llwybr Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol 5 (NCNR5) presennol a Llwybr Arfordir Cymru wedi'u hail-alinio yng Nghyffordd 16A i dderbyn y slipffyrdd newydd.
33. Mynediad i’r gilfan cynnal a chadw o'r slipffordd.
34. Cwrs dŵr wedi'i gwlfertu.
35. Maint y gwaith arfaethedig i gyd-fynd â'r Gefnffordd A55 bresennol yng Nghyffordd 16A.

Y Gorchmynion Drafft

Gweler isod gopïau o’r cynlluniau ar gyfer Gorchymyn drafft Gwelliannau Ail-alinio a Slipffyrdd Cefnffordd Caer i Fangor (A55) Cyffyrdd 16 ac 16A , y Gorchymyn Ffyrdd Ochr drafft atodol, a’r Gorchymyn Prynu Gorfodol drafft. I weld delwedd fwy, cliciwch ar y fersiwn mân-lun.

Gellir dod o hyd i’r Gorchmynion drafft, atodlenni, a’r tablau sy’n ategu’r cynlluniau hyn ar wefan y prosiect. Gellir gweld copïau caled drwy wneud apwyntiad mewn lleoliad adneuo. Gall unrhyw berson neu sefydliad wneud sylwadau, cefnogi, gwneud awgrym neu roi barn ar y Gorchmynion drafft cyhoeddedig. Gallwch ddod o hyd i sut i anfon eich ymateb atom ar y dudalen Cyflwyno eich Barn

Gorchymyn Drafft Ailalinio a Slipffyrdd, Ffyrdd Ochr Cyffyrdd 16 a 16A yr A55 :

Dylid anfon eich ymateb, i Orchymyn drafft Gwelliannau Ail-alinio a Slipffyrdd Cefnffordd Caer i Fangor (A55) Cyffyrdd 16 ac 16A , a’r Gorchymyn Ffyrdd Ochr drafft atodol, i gyrraedd Llywodraeth Cymru ddim hwyrach na 7 Mai 2021, gan ddyfynnu’r cyfeirnod qA1420023 a nodi’r sail i’r gwrthwynebiad.

Cynllun o'r Safle A (Cyffordd 16)

Cynllun o'r Safle A (Cyffordd 16)


Cynllun o'r Safle B (Cyffordd 16A)

Cynllun o'r Safle B (Cyffordd 16A)


Cynllun o'r Safle 1

Cynllun o'r Safle 1


Cynllun o'r Safle 2

Cynllun o'r Safle 2


Cynllun o'r Safle 3

Cynllun o'r Safle 3


Cynllun o'r Safle 4

Cynllun o'r Safle 4


Gorchymyn Prynu Gorfodol drafft Cyffyrdd 16 a 16A :

Dylid anfon eich ymateb i Orchymyn Prynu Gorfodol Gwelliannau Ail-alinio a Slipffyrdd Cefnffordd Caer i Fangor (A55) Cyffyrdd 16 ac 16A , i gyrraedd Llywodraeth Cymru ddim hwyrach na 7 Mai 2021, gan ddyfynnu’r cyfeirnod qA1420042 a nodi’r sail i’r gwrthwynebiad.

 Gorchymyn Prynu Gorfodol draft Cyffordd 16 a 16A Taflen 1 o 4

Gorchymyn Prynu Gorfodol draft Cyffordd 16 a 16A Taflen 1 o 4


 Gorchymyn Prynu Gorfodol draft Cyffordd 16 a 16A Taflen 2 o 4

Gorchymyn Prynu Gorfodol draft Cyffordd 16 a 16A Taflen 2 o 4


 Gorchymyn Prynu Gorfodol draft Cyffordd 16 a 16A Taflen 3 o 4

Gorchymyn Prynu Gorfodol draft Cyffordd 16 a 16A Taflen 3 o 4


 Gorchymyn Prynu Gorfodol draft Cyffordd 16 a 16A Taflen 4 o 4

Gorchymyn Prynu Gorfodol draft Cyffordd 16 a 16A Taflen 4 o 4


 Map Tystygrif Adran 19 Tir yn Cynnwys Tir Agored Cyhoeddus a Thir Cyfnewidd Dalen 1 o 2

Map Tystygrif Adran 19 Tir yn Cynnwys Tir Agored Cyhoeddus a Thir Cyfnewidd Dalen 1 o 2


 Map Tystygrif Adran 19 Tir yn Cynnwys Tir Agored Cyhoeddus a Thir Cyfnewidd Dalen 2 o 2

Map Tystygrif Adran 19 Tir yn Cynnwys Tir Agored Cyhoeddus a Thir Cyfnewidd Dalen 2 o 2


Y Prif Gynllun Amgylcheddol

Mae’r Prif Gynlluniau Amgylcheddol yn darlunio’r mesurau lliniaru amgylcheddol sydd wedi’u hymgorffori yn nyluniad y Cynllun, gan gynnwys manylion y gwaith tirlunio arfaethedig. Gweler gwybodaeth bellach yn y Datganiad Amgylcheddol neu’r Datganiad Annhechnegol, yn y Llyfrgell ddogfennau.

I weld delwedd fwy o’r Prif Gynlluniau Amgylcheddol isod, cliciwch ar y fersiwn mân-lun.

Cyffordd 16 a 16A Taflen Meistr Cynllun Amgylcheddol 1 o 3 (Penmaenmawr a Dwygyfylchi)

Cyffordd 16 a 16A Taflen Meistr Cynllun Amgylcheddol 1 o 3 (Penmaenmawr a Dwygyfylchi)


Cyffordd 16 a 16A Taflen Meistr Cynllun Amgylcheddol 2 o 3 (Penmaenmawr a Dwygyfylchi)

Cyffordd 16 a 16A Taflen Meistr Cynllun Amgylcheddol 2 o 3 (Penmaenmawr a Dwygyfylchi)


Cyffordd 16 a 16A Taflen Meistr Cynllun Amgylcheddol 3 o 3 (Penmaenmawr a Dwygyfylchi)

Cyffordd 16 a 16A Taflen Meistr Cynllun Amgylcheddol 3 o 3 (Penmaenmawr a Dwygyfylchi)


Cyffordd 14/16A Y Camau Nesaf

Gaeaf 2020/2021 Cyhoeddi Gorchmynion drafft a'r Datganiad Amgylcheddol

Bydd y rhain yn nodi'r tir y byddai ei angen i adeiladu'r Cynllun a'r gwaith lliniaru amgylcheddol a fyddai'n gysylltiedig. Byddai'n manylu ar fynediad lleol a darparu Dulliau Mynediad Preifat. Yna cewch gyfle i wrthwynebu neu gefnogi'r Cynllun yn ffurfiol neu awgrymu dewis arall.

Haf 2021 Ymchwiliad Cyhoeddus Posibl

Os oes angen Ymchwiliad Cyhoeddus, byddai Arolygydd annibynnol yn clywed tystiolaeth, o flaen y cyhoedd, gan bartïon â diddordeb a rhanddeiliaid. Byddai'r Arolygydd yn gwneud a argymhelliad i Weinidogion Cymru ar sut i symud ymlaen.

Hydref 2021 Penderfyniad Gweinidogion Cymru i wneud y Gorchmynion

Byddai Gweinidogion Cymru yn penderfynu a ddylid gwneud Gorchmynion ac i fynd ymlaen ag adeiladu'r prosiect.

Hydref 2021 Penodi contractwr Dylunio ac Adeiladu (D&B) yn ddarostyngedig i benderfyniad Gweinidogion Cymru

Yn ddarostyngedig i'r penderfyniad i fwrw ymlaen â'r Cynllun, y Contractiwr byddai pwy fydd yn ymgymryd â'r dyluniad a'r adeilad manwl yn cael ei benodi gan Lywodraeth Cymru.

Gaeaf 2021/2022 Dechreuwch adeiladu ar y safle

Yn gweithio i adeiladu cyffordd 16 newydd a gwelliannau cysylltiedig eraill yn cychwyn.

Hydref 2023 agor Gwelliannau cyffordd 16

Byddai'r cynllun gwella cyffordd 16 wedi'i gwblhau yn Penmaenmawr and Dwygyfylchi agored.

Archwiliwch yr arddangosfa ymhellach