Croeso i’r Arddangosfa Gorchmynion Drafft

Dewch i wybod pam ein bod yn cynnal yr arddangosfa hon, gan gynnwys y cefndir i’r cynllun a beth fydd yn digwydd nesaf.

Croeso

Croeso i’r arddangosfa rithiol hon, sy’n cyflwyno y ddwy gyfres o Orchmynion drafft, Gwybodaeth Amgylcheddol a’r dogfennau adrodd cysylltiedig ar gyfer y gwelliannau arfaethedig ar gyfer:

Ffotograff o’r awyr o Dyddyn Drycin yn edrych dros gylchfan bresennol Cyffordd 15 yr A55 yn Llanfairfechan, coridor ffordd yr A55 a thu hwnt draw am arfordir Ynys Môn ar y gorwel.

Ffotograff o’r awyr o Dyddyn Drycin yn edrych dros gylchfan bresennol Cyffordd 15 yr A55 yn Llanfairfechan, coridor ffordd yr A55 a thu hwnt draw am arfordir Ynys Môn ar y gorwel. a thu hwnt i arfordir Môn ar y gorwel.

Ffotograff o’r awyr o Alltwen yn edrych dros bentref Dwygyfylchi a choridor ffordd yr A55 tuag at Chwarel Penmaenmawr a thu hwnt i arfordir Môn ar y gorwel.

Ffotograff o’r awyr o Alltwen yn edrych dros bentref Dwygyfylchi a choridor ffordd yr A55 tuag at Chwarel Penmaenmawr a thu hwnt i arfordir Môn ar y gorwel.

Unwaith iddynt gael eu cyhoeddi, bydd modd i chi weld copïau yn rhad ac am ddim yn ystod y cyfnod gwrthwynebu naill ai ar-lein (drwy’r llyfrgell ddogfennau neu ar wefannau prosiect Cyffyrdd 14/15 ar gyfer Cyffyrdd 14/15 a Chyffyrdd 16/16A neu drwy ymweld ag un o’r eiddo a ganlyn.

Yn sgil cyfyngiadau cadw pellter cymdeithasol Covid-19, rhaid gwneud apwyntiad i weld y dogfennau. I drefnu i weld y dogfennau, cysylltwch â’r lleoliadau yn uniongyrchol. Os bydd y cyfyngiadau Covid-19 yn newid neu am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Swyddog Cyswllt Cyhoeddus y Cynllun neu dîm y prosiect. Gweler eu manylion cyswllt ar y dudalen Cyngor a Chefnogaeth.

Cefndir y Cynllun

2005-2015
Mae gwaith estynedig wedi cael ei wneud gan ystyried diogelwch y ffordd ar hyd yr A55, yn dyddio’n ôl i 2005. Yn 2011, cafodd Cynllun ei gynnwys yng Nghynllun Trafnidiaeth Cenedlaethol Llywodraeth Cynulliad Cymru (LlCC) i wella Cyffyrdd 15 ac 16 yr A55. Gwnaed ymrwymiad pellach i wella’r cyffyrdd yn 2015.

2017
Cyflwynwyd yr opsiynau a ddatblygwyd fel rhan o waith dichonolrwydd a wnaed yn flaenorol i’r gymuned mewn arddangosfeydd cyhoeddus a gynhaliwyd ym mis Rhagfyr 2017. Cafodd yr opsiynau hyn ac amcanion y prosiect eu mireinio yn dilyn adborth gan aelodau’r cyhoedd a rhan-ddeiliaid allweddol.

2018
Cynhaliwyd ymgynghoriad ac arddangosfeydd cyhoeddus yn yr haf 2018, er mwyn rhoi cyfle i’r gymuned weld a gwneud sylwadau ar y rhestr fer o opsiynau oedd wedi’i diweddaru. Gweler dogfennau’r ymgynghoriad cyhoeddus ar wefan prosiect Llywodraeth Cymru.

2019
Yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus yn yr haf 2018, bu i Weinidogion Cymru ddatgan yr opsiynau a ffafriwyd ganddynt ar gyfer Cyffyrdd 15 ac 16 ym mis Ebrill 2019.

Cynhaliwyd arddangosfa Gwybodaeth Cyhoeddus ym mis Mehefin 2019 i roi trosolwg o ddeilliant y gwaith asesu opsiynau ac er mwyn i’r gymuned gael cyfle i roi adborth ar yr opsiwn a ffafriwyd ar gyfer y cynllun.

2020
Ar ôl gwaith manwl o ddatblygu ac asesu’r opsiynau a ffafrir, cynhyrchodd Llywodraeth Cymru Orchmynion drafft a Datganiadau Amgylcheddol ar gyfer pob un o’r cynlluniau. Yn ystod y cyfnod hwn, at ddiben y Prosesau Statudol, cafodd y Gorchmynion Drafft, y Datganiadau Amgylcheddol cysylltiedig a’r adroddiadau eu hailenwi. Bellach, cyfeirir at Gynllun Cyffordd 15 fel Cynllun Gwella Cyffyrdd 14 a 15. Bellach, cyfeirir at Gynllun Cyffordd 16 fel Cynllun Gwella Cyffyrdd 16 ac 16A.

Mae cynllun TR111 Gwelliannau Cyffyrdd 15 ac 16 yr A55 yn amddiffyn llwybr yr Opsiynau a Ffafrir er Dibenion cynllunio.

Mae cynllun TR111 Gwelliannau Cyffyrdd 15 ac 16 yr A55 yn diogelu llwybr yr Opsiynau a Ffafrir er dibenion cynllunio

Proses Asesu’r Cynllun

Ystyriwyd amrediad eang o ddeddfwriaeth a dogfennau polisi fel rhan o’r gwaith o ddatblygu’r Cynllun, gan gynnwys Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, Deddf yr Amgylchedd 2016, Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 a Chynlluniau Datblygu Lleol perthnasol.

Cafodd yr opsiynau eu harfarnu dan ganllawiau proses arfarnu trafnidiaeth Cymru (WelTAG) 2017 yn erbyn yr Amcanion Prosiect y cytunwyd arnynt, yn ogystal â’u heffeithiau tymor byr a thymor hwy mewn perthynas â datblygiad cynaliadwy a llesiant (cymdeithasol, diwylliannol, amgylcheddol ac economaidd) Cymru a’u gallu i uchafu’r cyfraniad at y saith nod llesiant. Hefyd, fe aseswyd ffactorau yn ymwneud â derbynadwyedd cyhoeddus a rhan-ddeiliaid, dichonolrwydd, risg a fforddiadwyedd.

Y 7 nod llesiant

Y 7 nod llesiant

Amcanion y cynllun yw:

ID Manylion
OBJ1 Gwella mynediad i farchnadoedd rhanbarthol, cenedlaethol a rhyngwladol a gwella mynediad at gyflogaeth cyfleoedd
OBJ2 Gwella diogelwch ar y ffyrdd ar yr A55 o Gyffordd 14 i Gyffordd 16A
OBJ3 Gwella amseroedd teithio a dibynadwyedd amser teithio ar yr A55 o Gyffordd 14 i Gyffordd 16A
OBJ4 Gwella gwytnwch ar yr A55 ar gyfer traffig strategol a lleol
OBJ5 Gwella amseroedd teithio, dibynadwyedd amser teithio a diogelwch ar gyfer mynediad i'r A55 o Lanfairfechan a Penmaenmawr
OBJ6 Lleihau diswyddo gydag ardaloedd arfordirol ar gyfer y Defnyddwyr Di-fodur a gwella'r ddarpariaeth a wneir ar gyfer cerddwyr a beicwyr
OBJ7 Cymryd camau rhesymol i adeiladu cymunedau iachach a gwell amgylcheddau
OBJ8 Mae'r cyfleoedd i ddarparu cludiant integredig yn cynyddu

Mae yna hefyd dri amcan technegol ar gyfer y Cynllun:

ID Manylion
TECH OBJ9 Bodloni safonau dylunio ar gyfer diogelwch
TECH OBJ10 Cynnal cyfyngiadau cyflymder, cyflymder traffig a gwella amseroedd teithio
TECH OBJ11 Lleihau tarfu ar draffig wrth adeiladu'r Cynllun

Beth yw’r Gorchmynion Drafft?

Mae Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi Gorchmynion drafft sy’n cynnwys pwerau cyfreithiol i sefydlu’r llinell a slipffyrdd, addasu ffyrdd ochr, prynu tir a rhoi unrhyw hawliau eraill sydd eu hangen i gyflwyno’r Cynllun yn eu lle. Mae Gorchmynion drafft ar wahân yn cael eu cyhoeddi ar gyfer Cyffyrdd 14/15 yr A55 a Chyffyrdd 16/16A yr A55.

Mae’r Gorchmynion drafft yn ddogfennau gyfreithiol, sy’n cael ei hategu gyda atodlenni, tablau, a chyfres o gynlluniau. Unwaith y bydd wedi’u cyhoeddi, bydd modd i chi ddod o hyd i gopïau o’r dogfennau hyn ar wefan y prosiect ac yn y lleoliadau adneuo. Cyflwynir gopïau o gynlluniau’r Gorchmynion drafft ar gyfer y cynllun yn yr arddangosfa.

Mae'r Gorchmynion yn cynnwys:

Dogfen Ystyr hyn
Gorchymyn Llinell a Slipffordd Drafft Darparu ar gyfer yr hyd newydd o gefnffordd sydd ei angen ar gyfer y prosiect. Mae’r cynlluniau yn dangos llinell ganol y gefnffordd a’r slipffyrdd newydd.
Gorchymyn Drafft Ffyrdd Ochr Cau i fyny, gwella neu addasu rhai rhannau o ffyrdd, llwybrau troed, llwybrau beicio, cilffyrdd, ffyrdd ceffyl a mynediadau preifat presennol, adeiladu priffordd newydd a darparu dull mynediad preifat newydd. Mae’r cynlluniau yn dangos ffin y priffyrdd newydd. Mae’r ardaloedd sy’n cael eu haddasu yn cael eu cynrychioli fel ardaloedd wedi’u croeslinellu.
Gorchymyn Prynu Gorfodol Drafft Mae’r rhain yn nodi’r tir a fyddai ei angen i adeiladu, cynnal a chadw a darparu’r camau lliniaru amgylcheddol angenrheidiol ar gyfer y Cynllun. Mae’r ardal a welir ar y cynlluniau yn cynnwys y tir sydd ei angen ar gyfer gwaith parhaol ac ardal gweithio’r contractwyr (trwydded hanfodol), gan gynnwys compowndiau a storfa i ddeunyddiau.

Mae’r Gorchmynion yn cael eu cyhoeddi ar ffurf drafft ac yn rhoi cyfle i unrhyw berson neu sefydliad wrthwynebu, cefnogi neu awgrymu rhywbeth amgen. Fel rhan o’r broses gyfreithiol, bydd Llywodraeth Cymru yn ystyried yr holl ymatebion i’r Gorchmynion Drafft ac yna’n penderfynu a ddylid cynnal Ymchwiliad Lleol Cyhoeddus ai peidio.

Gweler y rhan Cyflwyno Eich Barn yn yr arddangosfa i wybod sut i gyflwyno sylwadau, yr amserlen gwrthwynebu a sut i weld y dogfennau.

Yr Wybodaeth Amgylcheddol

Ynghyd â’r Gorchmynion drafft, mae Llywodraeth Cymru hefyd yn cyhoeddi Datganiad i Hysbysu Asesiad Priodol a Datganiad Amgylcheddol ar gyfer y cynllun hwnnw.

Mae’r Datganiad i Hysbysu Asesiad Priodol yn disgrifio’r effeithiau tebygol ar y Safleoedd Cadwraeth Natur Rhyngwladol ac Ewropeaidd.

Mae’r Datganiad Amgylcheddol yn adnabod y prif effeithiau amgylcheddol ac yn disgrifio’r mesurau arfaethedig i osgoi, cywiro neu leihau’r effeithiau a darparu gwelliannau amgylcheddol lle bo hynny’n ymarferol. Fe adroddir amdano yn yr hyn a ganlyn:

Mae’r Datganiad Amgylcheddol yn ymdrin ag amrediad eang o bynciau amgylcheddol. Yn ogystal, mae’r Datganiad Amgylcheddol yn darparu gwybodaeth am yr opsiynau amgen a ystyriwyd, y cyd-destun deddfwriaethol a pholisi, effeithiau cynyddol a rheoli’r effeithiau amgylcheddol. Gweler rhestr lawn o bynciau yn y Crynodeb Annhechnegol

Yn ogystal, mae cyfres o Brif Gynlluniau Amgylcheddol ar gyfer y cynllun yn cael eu cyhoeddi hefo’r Datganiad Amgylcheddol. Mae’r rhain yn darlunio’r mesurau lliniaru amgylcheddol a ymgorfforir yn nyluniad y Cynllun, gan gynnwys manylion y gwaith tirweddu arfaethedig.

Gall unrhyw berson neu sefydliad wneud sylw am y dogfennau amgylcheddol hyn. Gellir archwilio copïau am ddim drwy gydol y cyfnod gwrthwynebu yn un o’r lleoliadau a restrir. Cysylltwch ag aelod o dîm y prosiect am Cymorth a Chefnogaeth .

Dogfennau Adrodd Cysylltiedig

Yn ogystal â’r Wybodaeth Amgylcheddol a’r Gorchmynion Drafft, rydym wedi cynhyrchu nifer o adroddiadau i hysbysu’r penderfyniadau a wneir ynghylch y prosiect. Mae’r rhain yn cynnwys canlyniadau nifer o asesiadau yr ydym wedi’u cynnal..

Dogfen Beth mae hyn yn ei olygu
Adroddiad Asesu Cynllun Mae hwn yn rhoi trosolwg o’r Cynllun arfaethedig.
Adroddiad Datblygu Cynaliadwy Mae hwn yn disgrifio sut mae’r Cynllun arfaethedig yn alinio ag egwyddorion datblygu cynaliadwy Llywodraeth Cymru.
Adroddiad Asesu Economaidd Mae hwn yn ystyried costau a buddion tebygol y Cynllun, gan ddarparu cyfrifiadau o werth am arian.
Adroddiad Asesu Cerdded, Beicio a Marchogaeth Mae hwn yn disgrifo’r sefyllfa gyfredol i gerddwyr, beicwyr a phobl sy’n marchogaeth, ac yn ystyried sut ddylid gwneud darpariaeth fel rhan o’r Cynllun.
Adroddiad Rhagolygon Traffig Mae hwn yn crynhoi’r rhagolygon traffig ar gyfer y Cynllun, gan ystyried gwahanol senarios i’r dyfodol.
Adroddiad Dilysu Model Lleol Mae hwn yn crynhoi’r model traffig ar gyfer y flwyddyn sylfaen, sy’n dangos amodau teithio, a dyma’r sail ar gyfer gwneud rhagolygon traffig ac asesiad economaidd.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Bydd Gweinidogion Cymru yn ystyried unrhyw sylwadau cyn penderfynu p’un i fwrw ymlaen â’r Cynllun ai peidio.

Yn ddibynnol ar natur a nifer unrhyw wrthwynebiadau a sylwadau a dderbynnir mewn ymateb i’r Gorchmynion drafft a gyhoeddir, efallai y cynhelir Archwiliad Lleol Cyhoeddus gerbron Archwiliwr Annibynnol.


Os cynhelir Archwiliad Lleol Cyhoeddus, byddai pawb sydd wedi ymateb yn cael eu hysbysu ymhen 4 wythnos o ddiwedd y cyfnod gwrthwynebu, fel rheol, a’r Archwiliad yn cael ei gynnal ymhen 22 wythnos o’r hysbysiad hwnnw. Bydd manylion llawn yr Archwiliad Lleol Cyhoeddus yn cael eu cadarnhau, a hysbysiadau yn ymddangos yn y wasg leol.


Bydd yr Archwiliwr yn cael copi o bob gohebiaeth ac fe gedwir yr holl ohebiaeth yn Llyfrgell yr Archwiliad, sydd ar gael i’r cyhoedd. Rhoddir cyhoeddusrwydd i unrhyw gynnig amgen dichonadwy a dderbynnir, o fewn cyfnod o amser i’w nodi ar Hysbysiad yr Archwiliad Lleol Cyhoeddus.


Os bydd Gweinidogion Cymru’n penderfynu bwrw ymlaen â’r Cynllun lle mae’r Datganiad Amgylcheddol wedi’i gyhoeddi ar ei gyfer, rhaid iddynt gyhoeddi gwybodaeth ynghylch yr ymgynghoriad a gynhaliwyd, yn unol â Rheoliad Priffyrdd (Asesiad Effaith Amgylcheddol) 2007, y sylwadau a dderbyniwyd, ac unrhyw newidiadau a wnaed o ganlyniad.


Archwiliwch yr arddangosfa ymhellach