Diweddariadau am y Prosiect

Bydd y dudalen hon yn cael ei diweddaru er mwyn cyflwyno diweddariadau i'r prosiect i chi. Dewch yn ôl yn fuan.

I weld a chuddio'r diweddariadau i'r prosiect, cliciwch ar y dolenni i deitlau'r adrannau isod.

Gwnaed penderfyniad gweinidogol y bydd Cynlluniau Gwelliannau Cyffyrdd 14/15 a 16/16A yr A55 yn cael eu cynnwys yn yr adolygiad parhaus o gynlluniau ffyrdd yng Nghymru. O ganlyniad, mae'r Ymchwiliad Lleol Cyhoeddus ar gyfer Cynlluniau Gwella Cyffordd 14/15 a 16/16A yr A55, a oedd i fod i ddechrau ar 21 Medi 2021, wedi'i ohirio hyd nes y rhoddir rhybudd pellach. Gellir gweld copi o'r datganiad yn y cyhoeddiadau diweddaraf.

Mae datganiad y Gweinidog yn dweud:

Ar 22 Mehefin 2021, cyhoeddais y byddai prosiectau adeiladu ffyrdd newydd yn cael eu rhewi, tra bo adolygiad o gynlluniau priffyrdd ledled Cymru yn cael ei gynnal.

O ystyried statws presennol y cynlluniau gwella cyffyrdd wrth gyffyrdd 14/15 ac 16/16A yr A55, rwyf wedi penderfynu y dylid gohirio'r Ymchwiliad Lleol Cyhoeddus i'r cynlluniau y bwriadwyd iddynt ddechrau ddydd Mawrth 21 Medi 2021, hyd nes y rhoddir rhybudd pellach fel y gall y cynlluniau fod yn rhan o Adolygiad Llywodraeth Cymru o Ffyrdd. Gwnaed y penderfyniad hwn yn dilyn cyngor gan swyddogion a'r cymhlethdodau a allai fod wedi codi o ganlyniad.

Rwy’n ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra a achosir gan ohirio'r Ymchwiliad Lleol Cyhoeddus ac am yr oedi cyn darparu'r hysbysiad hwn.

Bydd y penderfyniad Gweinidogol mewn perthynas ag argymhellion Adolygiad Llywodraeth Cymru o Ffyrdd yn cael ei gyhoeddi maes o law. Gofynnwyd i'r Panel Adolygu Ffyrdd ddarparu eu barn ar y prosiect hwn fel blaenoriaeth ar ôl cytuno ar y meini prawf gwerthuso o amgylch y garreg filltir 3 mis. Rwy'n ddiolchgar i'r holl bartïon sydd wedi bod yn rhan o'r broses ymchwilio statudol hyd yma am eu cydweithrediad.

Gallwch ddod o hyd i wybodaeth sy'n ymwneud ag Ymchwiliad Lleol Cyhoeddus Cyffordd 14/15 ac 16/16A yr A55 ar y ddwy wefan ganlynol:

Bydd y gwefannau hyn yn cynnwys gwybodaeth am y Cyfarfod Cyn-ymchwiliad, terfynau amser allweddol i wrthwynebwyr, copïau o ohebiaeth sy'n benodol i’r gyffordd a dogfennau eraill sy'n ymwneud â'r Ymchwiliad Lleol Cyhoeddus, ynghyd â newyddion a diweddariadau eraill. Bydd y gwefannau hefyd yn cynnal ffrwd fyw o'r Cyfarfod Cyn-ymchwiliad a'r Ymchwiliad Lleol Cyhoeddus. Oherwydd GDPR ni fydd yn cael ei recordio.

Gweler isod ddolen Teams i ymuno â'r Cyfarfod Cyn-Ymchwiliad mewn cysylltiad â'r Gorchmynion drafft a gyhoeddwyd ar gyfer Cyffyrdd 14/15 a 16/16A yr A55. Bydd y cyfarfod hwn yn dechrau'n brydlon am 10:00am ddydd Mawrth 27 Gorffennaf 2021. Yn dibynnu ar y ddyfais yr ydych chi'n ei ddefnyddio, efallai y bydd angen i chi lawrlwytho'r feddalwedd am ddim cyn y cyfarfod. Fel y nodir yn yr Hysbysiad Cyhoeddus, os na allwch ymuno â'r cyfarfod gan ddefnyddio Teams gallwch hefyd ddeialu mewn gyda sain yn unig, dros y ffôn +44 20 3443 8744. Os gofynnir i chi am bin, teipiwch 741153343#.

Cliciwch yma i ymuno â'r cyfarfod

Yn amodol ar gyfyngiadau COVID-19 a lleoliadau, bydd darpariaeth hefyd yn cael ei gwneud yn lleol i bobl ymuno â'r cyfarfod (yn Neuadd y Dref, Ffordd Y Pentref, Llanfairfechan LL33 0AB a Maen Alaw, Ffordd Bangor, Penmaenmawr LL34 6LE) os nad ydynt yn gallu ymuno ar Teams neu dros y ffôn. Os oes gennych unrhyw ofynion arbennig ar gyfer eich presenoldeb yn y Cyfarfod Cyn-Ymchwiliad, anfonwch e-bost at trafnidiaeth.ygangenorchmynion@llyw.cymru. Gallwch hefyd gysylltu â'r Swyddog Cyswllt Cyhoeddus, Mike Gilbert, ar +44 7840 330238 neu drwy e-bost A55J15J16@Ramboll.com i gael rhagor o fanylion.

Dylid nodi nad diben y cyfarfod hwn yw clywed unrhyw dystiolaeth ond helpu'r Arolygydd a phawb sydd â diddordeb i baratoi ar gyfer yr Ymchwiliad. Bydd yr Arolygydd hefyd yn nodi sut a phryd y bydd tystiolaeth yn cael ei pharatoi a'i chyflwyno gan bob parti. Bydd yr Arolygydd yn amlinellu sut y cynhelir yr Ymchwiliad a'r gweithdrefnau i'w dilyn.

Bydd cyfarfod Cyn Ymchwiliad yn cael ei gynnal i ystyried beth y gellir ei wneud i sicrhau fod yr Ymchwiliad yn cael ei gynnal yn effeithlon a hwylus. Mae manylion y cyfarfod Cyn Ymchwiliad wedi’u cyhoeddi yn ddiweddar gan Lywodraeth Cymru. Mae’r Hysbysiad, sydd yn cynnwys manylion sut i ymuno gyda’r cyfarfod, i’w weld yma.

Cyhoeddwyd y Gorchmynion Llinell a Slipffordd drafft a Gorchmynion Ffyrdd Ochr drafft ar gyfer y gwaith adeiladu sy'n gysylltiedig â phrosiect Gwelliannau Cyffyrdd 15 ac 16 yr A55, ar yr un pryd â'r Datganiad Amgylcheddol ar Mawrth 23, 2021. Maent wedi'u hategu gan Ddatganiad Eglurhaol.

  • Gorchymyn Cefnffordd Caer i Fangor (yr A55) (Gwelliant Ailalinio Cyffyrdd 14 a 15 a’r Ffyrdd Ymuno ac Ymadael) 202-
  • Gorchymyn Cefnffordd Caer i Fangor (yr A55) (Gwelliant Ailalinio Cyffyrdd 14 a 15 a’r Ffyrdd Ymuno ac Ymadael) (Ffyrdd Ymyl) 202-

Gellir canfod copïau o'r Gorchmynion Llinell a Slipffyrdd drafft a'r Gorchmynion Ffyrdd Ochr drafft, y Ddogfen Amgylcheddol a'r dogfennau ategol yn llyfrgell dogfennau’r prosiect neu fe ellir eu gweld yn bersonol yn y lleoliadau adneuo. Gellir canfod manylion y lleoliadau hyn drwy sgrolio i lawr.

Gall unrhyw berson neu sefydliad wrthwynebu, cyflwyno sylwadau, cefnogi, gwneud awgrymiadau neu wneud sylw ar y Gorchmynion drafft sydd wedi'u cyhoeddi, yn ogystal ag ar y Datganiad Amgylcheddol ac/neu y Datganiad i Hysbysu Asesiad Priodol.

Dylech anfon eich ymateb fel ei fod yn cyrraedd Llywodraeth Cymru ddim hwyrach na 7 Mai 2021, gan ddyfynnu’r cyfeirnod qA1376607 a chan ddatgan ar ba sail y gwneir y gwrthwynebiad.

Gallwch weld sut i anfon eich ymateb atom ar y dudalen Cyflwyno eich Barn.

Am ymholiadau, neu os ydych chi angen cymorth a chefnogaeth, cysylltwch â’r Swyddog Cyswllt Cyhoeddus neu dîm y prosiect. Gellir dod o hyd i’w manylion cyswllt ar y dudalen Cymorth a Chefnogaeth.

Mae'r Gorchmynion Prynu Gorfodol drafft a ganlyn ar gyfer y gwaith adeiladu sy'n gysylltiedig â phrosiect Gwelliannau Cyffyrdd 15 ac 16 yr A55, i fod i gael eu cyhoeddi ar Mawrth 24, 2021.

  • Gorchymyn Prynu Gorfodol Gweinidogion Cymru (Cefnffordd Caer i Fangor (yr A55) (Gwelliant Ailalinio Cyffyrdd 14 a 15 a’r Ffyrdd Ymuno ac Ymadael)) 202-

Unwaith y byddant wedi'u cyhoeddi, gall unrhyw berson neu sefydliad wrthwynebu, gwneud sylwadau, cefnogi, gwneud awgrym neu wneud sylw ar y Gorchmynion drafft sydd wedi'u cyhoeddi. Dylech anfon eich ymateb fel ei fod yn cyrraedd Llywodraeth Cymru ddim hwyrach na 7 Mai 2021, gan ddyfynnu’r cyfeirnod qA1376605 a chan ddatgan ar ba sail y gwneir y gwrthwynebiad.

Gallwch weld sut i anfon eich ymateb atom ar y dudalen Cyflwyno eich Barn.

Am ymholiadau, neu os ydych chi angen cymorth a chefnogaeth, cysylltwch â’r Swyddog Cyswllt Cyhoeddus neu dîm y prosiect. Gellir dod o hyd i’w manylion cyswllt ar y dudalen Cymorth a Chefnogaeth.

Cyhoeddwyd y Gorchmynion Llinell a Slipffordd drafft a Gorchmynion Ffyrdd Ochr drafft ar gyfer y gwaith adeiladu sy'n gysylltiedig â phrosiect Gwelliannau Cyffyrdd 15 ac 16 yr A55, ar yr un pryd â'r Datganiad Amgylcheddol ar Mawrth 23, 2021. Maent wedi'u hategu gan Ddatganiad Eglurhaol.

  • Gorchymyn Cefnffordd Caer i Fangor (yr A55) (Gwelliant Ailalinio Cyffyrdd 16 ac 16A a’r Ffyrdd Ymuno ac Ymadael) 202-
  • Gorchymyn Cefnffordd Caer i Fangor (yr A55) (Gwelliant Ailalinio Cyffyrdd 16 ac 16A a’r Ffyrdd Ymuno ac Ymadael) (Ffyrdd Ymyl) 202-

Gellir canfod copïau o'r Gorchmynion Llinell a Slipffyrdd drafft a'r Gorchmynion Ffyrdd Ochr drafft, y Ddogfen Amgylcheddol a'r dogfennau ategol yn llyfrgell dogfennau’r prosiect neu fe ellir eu gweld yn bersonol yn y lleoliadau adneuo. Gellir canfod manylion y lleoliadau hyn drwy sgrolio i lawr.

Gall unrhyw berson neu sefydliad wrthwynebu, cyflwyno sylwadau, cefnogi, gwneud awgrymiadau neu wneud sylw ar y Gorchmynion drafft sydd wedi'u cyhoeddi, yn ogystal ag ar y Datganiad Amgylcheddol ac/neu y Datganiad i Hysbysu Asesiad Priodol.

Dylech anfon eich ymateb fel ei fod yn cyrraedd Llywodraeth Cymru ddim hwyrach na 7 Mai 2021, gan ddyfynnu’r cyfeirnod qA1420023 a chan ddatgan ar ba sail y gwneir y gwrthwynebiad.

Gallwch weld sut i anfon eich ymateb atom ar y dudalen Cyflwyno eich Barn.

Am ymholiadau, neu os ydych chi angen cymorth a chefnogaeth, cysylltwch â’r Swyddog Cyswllt Cyhoeddus neu dîm y prosiect. Gellir dod o hyd i’w manylion cyswllt ar y dudalen Cymorth a Chefnogaeth.

Mae'r Gorchmynion Prynu Gorfodol drafft a ganlyn ar gyfer y gwaith adeiladu sy'n gysylltiedig â phrosiect Gwelliannau Cyffyrdd 15 ac 16 yr A55, i fod i gael eu cyhoeddi ar Mawrth 24, 2021.

  • Gorchymyn Prynu Gorfodol Gweinidogion Cymru (Cefnffordd Caer i Fangor (yr A55) (Gwelliant Ailalinio Cyffyrdd 16 ac 16A a’r Ffyrdd Ymuno ac Ymadael)) 202-

Unwaith y byddant wedi'u cyhoeddi, gall unrhyw berson neu sefydliad wrthwynebu, gwneud sylwadau, cefnogi, gwneud awgrym neu wneud sylw ar y Gorchmynion drafft sydd wedi'u cyhoeddi. Dylech anfon eich ymateb fel ei fod yn cyrraedd Llywodraeth Cymru ddim hwyrach na 7 Mai 2021, gan ddyfynnu’r cyfeirnod qA1420042 a chan ddatgan ar ba sail y gwneir y gwrthwynebiad.

Gallwch weld sut i anfon eich ymateb atom ar y dudalen Cyflwyno eich Barn.

Am ymholiadau, neu os ydych chi angen cymorth a chefnogaeth, cysylltwch â’r Swyddog Cyswllt Cyhoeddus neu dîm y prosiect. Gellir dod o hyd i’w manylion cyswllt ar y dudalen Cymorth a Chefnogaeth.

Cyhoeddir cyfres o Orchmynion drafft a Datganiadau Amgylcheddol ar gyfer cynlluniau Cyffyrdd 14/15 a Chyffyrdd 16/16A.

Unwaith iddynt gael eu cyhoeddi, bydd modd i chi weld copïau yn rhad ac am ddim yn ystod y cyfnod gwrthwynebu naill ai ar-lein (drwy’r llyfrgell ddogfennau neu ar wefannau prosiect Llywodraeth Cymru ar gyfer Cyffyrdd 14/15 a Cyffyrdd 16/16A) neu drwy ymweld ag un o’r eiddo a ganlyn.

Yn sgil cyfyngiadau cadw pellter cymdeithasol Covid-19, rhaid gwneud apwyntiad i weld y dogfennau. I drefnu i weld y dogfennau, cysylltwch â’r lleoliadau yn uniongyrchol. Os bydd y cyfyngiadau Covid-19 yn newid neu am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Swyddog Cyswllt Cyhoeddus y Cynllun neu dîm y prosiect. Gweler eu manylion cyswllt ar y dudalen Cyngor a Chefnogaeth.