Datganiad hygyrchedd ar gyfer HWB Ymgysylltu Ar-lein yr A55

Mae’r datganiad hygyrchedd hwn yn ymwneud â Hwb Ymgysylltu Ar-lein yr A55 https://gwybodaetha55.llyw.cymru/.

Mae’r wefan hon yn cael ei rhedeg gan Ramboll ar ran Llywodraeth Cymru. Rydym am i gymaint o bobl â phosib fedru defnyddio’r wefan hon. Er enghraifft, mae hyn yn golygu y dylech fedru:

Hefyd, rydym wedi gwneud testun y wefan mor ddealladwy â phosib.

Gall AbilityNet gynnig cyngor i chi ar wneud eich dyfais yn haws i’w defnyddio os oes gennych chi anabledd.

Pa mor hygyrch yw’r wefan hon

Rydym yn ymwybodol nad yw rhai rhannau o’r wefan hon yn gwbl hygyrch:

Adborth a Gwybodaeth Gyswllt

Os ydych chi angen gwybodaeth sydd wedi’i chynnwys ar y safle hwn mewn diwyg arall megis PDF hygyrch, print bras, fersiwn hawdd ei ddarllen, recordiad sain neu braille, cysylltwch â thîm y prosiect.

Swyddog Cyswllt Cyhoeddus, Mike Gilbert

Byddwn yn ystyried eich cais ac yn ymateb i chi ymhen 7 diwrnod.

Adrodd am broblemau hygyrchedd gyda'r wefan hon

Rydym yn mynd ati’n barhaus i wella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi’u rhestru ar y dudalen hon neu os ydych chi o’r farn nad ydym yn bodloni’r gofynion hygyrchedd, cysylltwch â thîm y prosiect.

Swyddog Cyswllt Cyhoeddus, Mike Gilbert

Y drefn gorfodaeth

Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) yn gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau ac Apiau Symudol) (Rhif 2) 2018 (y ‘rheoliadau hygyrchedd’). Os nad ydych chi’n fodlon â’n hymateb i’ch cwyn, cysylltwch â’r Equality Advisory and Support Service (EASS).

Cysylltu â ni dros y ffôn

Rydym yn darparu gwasanaeth cyfnewid testun ar gyfer pobl sy’n fyddar, sydd â nam ar eu clyw neu sydd â nam llafaredd.

Gwybodaeth dechnegol ynghylch hygyrchedd y wefan hon

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i wneud ei wefan yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau ac Apiau Symudol) (Rhif 2) 2018.

Statws cydymffurfio

Mae’r wefan hon yn cydymffurfio’n rhannol â Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 – safon Lefel AA, yn sgil y diffyg cydymffurfio a restrir isod.

Cynnwys nad ydyw’n hygyrch

Nid yw’r cynnwys a restrir isod yn hygyrch am y rhesymau a ganlyn.

Diffyg cydymffurfiaeth â’r rheoliadau hygyrchedd

Nid yw’r ffurflenni arolwg ar-lein hyn yn canfod camgymeriadau wrth fewnbynnu sy’n ymwneud â diwyg codau post a rhifau ffôn. Mae hyn yn atal nodyn camgymeriad ac mae hyn yn methu o ran maen prawf llwyddo 3.3.3 WCAG 2.1.

Mae’r ffurflenni hyn yn cael eu creu gan ddefnyddio meddalwedd trydydd parti nad yw’n cynnwys y gallu hwn. Ar hyn o bryd, mae codau post a rhifau ffôn yn cael eu dilysu drwy osod uchafswm ac isafswm o nodau y gellir eu mewnbynnu. Darperir enghreifftiau o’r hyn y gellir ei fewnbynnu ar y ffurflen. Byddwn yn monitro’r ymatebion i’r arolwg ac yn adolygu meddalwedd y ffurflen os bydd nifer o faterion yn codi.

Dogfennau PDF ac eraill

Mae hygyrchedd y dogfennau PDF a grëwyd yn benodol ar gyfer y safle hwn wedi cael eu gwirio. Efallai nad yw rhai dogfennau PDF hŷn yn bodloni’r safonau hygyrchedd.

Paratoi’r datganiad hygyrchedd hwn

Paratowyd y datganiad hwn ar 16 Tachwedd. Cafodd y wefan ei phrofi’n fwyaf diweddar gan Ramboll ar 12 Tachwedd 2020.

Profwyd y wefan gan ddefnyddio teclynnau wedi’u awtomeiddio a gwiriadau â llaw. Mae’r teclynnau wedi’u awtomeiddio yn cynnwys:

Mae’r holl dudalennau yn fersiwn lansio’r wefan wedi cael eu profi.

Yn ogystal, cafodd templedi ar gyfer cydrannau sydd i’w defnyddio yn y dyfodol ar y safle (e.e. Arddangosfa Ar-lein) eu profi.

Roedd y gwiriadau â llaw yn cynnwys adolygu’r safle lansio yn erbyn meini prawf llwyddo WCAG 2.1 gan ddefnyddio How to Meet WCAG.

Yn ogystal, bu i ni ddefnyddio rhestr wirio hygyrchedd 18F (asiantaeth ddigidol Llywodraeth yr UD).