Trosolwg o’r Prosiect

Cyffyrdd 15 ac 16 yr A55 yw'r unig ddwy gylchfan ar Rwydwaith Cludiant Traws-Ewropeaidd E22 (TEN-T). Mae hyn yn achosi problemau i'r traffig sy'n defnyddio'r A55 i deithio ar hyd y llwybr. Diben y prosiect yw cael gwared ar y ddwy gylchfan yng nghyffyrdd 15 ac 16 yr A55, a'u hamnewid â chyffyrdd wedi'u huwchraddio wedi'u gwahanu ag uchder. Byddai’r Cynlluniau yn cynnwys gwelliannau i Gyffyrdd 14, 15, 16 ac 16A.

Map yn dangos lleoliad cyffyrdd 14, 15, 16 ac 16A

Lleoliad y Gwelliannau i Gyffyrdd 14/15 ac 16/16A yr A55

Gwnaed gwaith estynedig gan ystyried diogelwch y ffordd ar hyd Cefnffordd yr A55, ger Llanfairfechan, Penmaenmawr a Dwygyfylchi sy'n dyddio'n ôl i 2005. Cafodd opsiynau ar gyfer ymyraethau trafnidiaeth a mesurau trafnidiaeth cysylltiedig eu harfarnu mewn astudiaethau a gynhaliwyd gan Capita yn 2005, Atkins rhwng 2008 a 2011, ac yn fwy diweddar gan Ramboll ers 2017.

Yn hanesyddol, cyfeiriwyd at y cynlluniau yng Nghyffordd 15 ac 16 gyda’i gilydd fel ‘Gwelliannau Cyffyrdd 15 ac 16’. Gan bod y Prosesau Statudol ar gyfer pob cyffordd yn cael eu cynnal ar wahân ac oherwydd y mân welliannau arfaethedig i osodiad Cyffordd 14, penderfynwyd ailenwi’r Gorchmynion drafft, y Datganiadau Amgylcheddol a’r adroddiadau fel a ganlyn; erbyn hyn, cyfeirir at Gynllun Cyffordd 15 fel Cynllun Gwella Cyffyrdd 14 a 15. Erbyn hyn, cyfeirir at Gynllun Cyffordd 16 fel Cynllun Gwella Cyffyrdd 16 ac 16A.

Rydym wedi sicrhau £26m o gefnogaeth cyllid yr Undeb Ewropeaidd i gyflwyno'r gwelliannau hyn i'r cyffyrdd yng Nghonwy. Mae'r gwaith adeiladu wedi'i amserlennu i fynd rhagddo yn 2021, gyda rhannau newydd ac wedi'u gwella o ffyrdd yn agor yn 2023.


Yr olygfa i’r dwyrain o drosbont Cyffordd 14 ar hyd coridor ffordd yr A55

Yr olygfa i’r dwyrain o drosbont Cyffordd 14 ar hyd coridor ffordd yr A55

Yr olygfa i'r gorllewin i gylchfan bresennol Cyffordd 15 yn Llanfairfechan o'r bont droed i gerddwyr

Yr olygfa i'r gorllewin i gylchfan bresennol Cyffordd 15 yn Llanfairfechan o'r bont droed i gerddwyr

Yr olygfa i'r gorllewin i gylchfan bresennol Cyffordd 16 tuag at Penmaenmawr

Yr olygfa i'r gorllewin i gylchfan bresennol Cyffordd 16 tuag at Penmaenmawr

Llun o Gyffordd 16A bresennol yr A55 yn Nwygyfylchi

Llun o Gyffordd 16A bresennol yr A55 yn Nwygyfylchi

Pam ydym ni'n gwneud y gwaith?

Bydd y cyffyrdd newydd yn golygu na fydd angen i draffig arafu wrth y cylchfannau, gan leihau oedi. Bydd cael gwared ar y cylchfannau hefyd yn gwneud y cyffyrdd yn fwy diogel i draffig sy'n teithio ar hyd yr A55, ac i bobl sy'n dymuno ymuno ac ymadael â'r A55 yn y lleoliadau hyn. Bydd y prosiect hefyd yn mynd i'r afael â nifer o nodweddion is-safonol o'r gefnffordd ger y cyffyrdd.

Bydd y newidiadau hyn yn:

Ymgysylltu ac ymgynghori

Mae'r cyhoedd yn ehangach wedi cael gwybod am y cynllun arfaethedig drwy ymarferiad Ymgynghoriad Cyhoeddus llawn a gynhaliwyd rhwng mis Mehefin ac Awst 2018 a dwy Arddangosfa Gwybodaeth Gyhoeddus a gynhaliwyd ym mis Rhagfyr 2017 a Mehefin 2019, yn dilyn cyhoeddiad ynghylch yr opsiynau a ffafrir ar 5 Ebrill 2019.

Mae'r materion a godwyd yn ystod yr ymgynghoriadau hyn wedi cael eu hystyried yn ystod y broses ddylunio ac mae'r Gorchmynion drafft wedi'u datblygu ers cyhoeddi'r opsiwn a ffafrir. Hefyd, bu ymgysylltu parhaus â rhan-ddeiliaid drwy'r Swyddog Cyswllt Cyhoeddus a thîm y prosiect.

Sut alla i ddod i wybod mwy?

Mae Adroddiad Asesu'r Cynllun a Chrynodeb Annhechnegol o'r Datganiad Amgylcheddol wedi'u cynhyrchu ar gyfer pob cyffordd. Mae'r rhain yn rhoi gwybodaeth bellach ynghylch cefndir y prosiect, y gwerthusiad, ynghyd â'r cynigion ar gyfer pob cyffordd. Gweler copïau o'r dogfennau hyn yn y Llyfrgell Dogfennau ar-lein.

Hefyd, gellir canfod rhagor o wybodaeth drwy edrych ar Hwb Ymgysylltu Ar-lein y prosiect neu drwy gysylltu â thîm y prosiect am Gymorth a Chefnogaeth.